Jesteś w: Misja Świętej Rodziny » Różne modlitwy


Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen


Modlitwa o wytrwanie w miłości małżeńskiej

Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by nasza miłość odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Strzeż naszej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej miłość, wierność, radość i pokój. Rodzinę naszą uczyń ogniskiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nas grożące niebezpieczeństwa.
Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia nasze serca i za wszelkie dobro, którego doświadczamy każdego dnia. Zachowaj nas na zawsze w Twojej miłości. Amen


Modlitwa rodziców za dzieci

Ojcze Niebieski, Tyś nam zaufał, powierzając nam nasze dzieci. Cieszymy się, że są w naszej rodzinie. Cieszą nas wszelkie zdolności, które w nich odkrywamy. Radujemy się, gdy są zdrowe i dobrze się rozwijają. Cieszymy się, gdy możemy przeżywać ich wzrost w życiu duchowym. Panie, dziękujemy Ci za nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby stały się takimi, jakimi Ty pragniesz je widzieć. Bardzo chcielibyśmy zachować cierpliwość, zwłaszcza, kiedy nasze dzieci sprawiają nam zmartwienia. Prosimy Cię Boże, pobłogosław nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na dzień coraz bardziej zdecydowanie brały w ręce ster swego życia i zmierzały do celu, który Ty im wskazujesz. Daj im łaskę silnej wiary, która by przenikała wszystkie ich myśli i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu wykonać takie zadania, które napełniłyby ich serca radością. Jeżeliby zbłądziły, przywiedź je z powrotem na właściwą drogę. Panie, pozostań w naszej rodzinie. My wszyscy Ciebie potrzebujemy. Amen


Modlitwa rodziców o dobre wychowanie dzieci

Panie, Ty powiedziałeś: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje Mnie przyjmuje". Umocnij nas, abyśmy nasze dzieci co dzień na nowo przyjmowali. Daj nam zrozumieć, że czas, który im poświęcamy, nie jest czasem zmarnowanym. Pomóż nam, abyśmy umieli z miłości do naszych dzieci z niejednego zrezygnować. Daj nam poczucie wielkiej odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Daj nam, rodzicom, pełną zgodność poglądów odnośnie do zasad wychowania, byśmy zwłaszcza w tej sprawie stanowili jedno serce i jedną duszę. Wzajemna miłość, którą nas połączyłeś, niechaj stanowi właściwą atmosferę, w której dzieci nasze żyją. Niechaj w tej miłości widzą odblask Twojej dobroci.Amen


Zawierzenie dzieci Bogu

Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece.

Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. AmenModlitwa rodziców o łaskę czystości dla dzieci 

O Boże Najświętszy, miłośniku niewinności, udziel dzieciom naszym daru świętej czystości. Przez nią niech będzie ich serce jakby świątynią, nie dotkniętą żadną nieczystą myślą. Przez nią niech będą czyste ich oczy, uszy i usta! Niech czyste pozostaną na ciele i na duszy, aby zawsze czyste ręce do Ciebie wznosiły i aby ciało ich zawsze pozostało najpiękniejszą świątynią Ducha Świętego.
Najświętsza Maryjo Panno, Matko najczystsza, Wzorze i Orędowniczko czystych dusz, święty Józefie, najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Panny i wszyscy Święci, przybądźcie nam na pomoc, aby Pan dzieciom naszym dał łaskę niewinności i czystości. Amen


Modlitwa rodziców w intencji poczętego dziecka

Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie prosimy o pomoc, aby dziecko nasze, dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu i Kościoła. Naucz nas radosnego i pełnego miłości przeżywania tajemnicy nowego życia, aby stało się ono dla nas darem Dawcy Życia i abyśmy godnie dar ten przyjęli i pielęgnowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Matko Jezusa, Tyś Matką Tego, który jest życiem. Tyś Matką żyjących. Bóg we wszechmocy swojej sprawił, że i ja życie w sobie noszę i mam je wydać na świat. Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała swoje macierzyńskie powołanie, jego godność i odpowiedzialność, i abym za to była wdzięczna Bogu. Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie, wspomnij na wszystkie matki, które wyczekują narodzin dziecka i zlej na nas obfitą pomoc z nieba. Amen


Modlitwa małżonków o łaskę rodzicielstwa 

Boże od którego pochodzi wszelkie ojcostwo. Oddajemy się Tobie na rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną. Pobłogosław naszej jedności i uczyń ją owocującą. Daj nam zdrowe, udane dzieci. Daj przenieść na nie wszystko, co jest w nas dobre. Spraw, abyśmy je dobrze wyposażyli do życia ludzkiego i chrześcijańskiego oraz do pełnego rozwoju. Błogosław im. Niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia. Czuwaj nad nimi. Przygotuj nas do wypełniania rodzicielskich zadań. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyrozumiałość. Naucz nas umiejętności wychowawczych. Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale i wypełniały Twoją wolę. Matko Najświętsza! Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami. Amen
 

Modlitwa o łaskę wierności


Panie, prosimy Cię o łaskę, abyśmy wiernie dochowali słowa danego w dniu naszego ślubu. Prosimy Cię o łaskę, abyśmy Ci wspólnie dziękowali w dniach szczęśliwych, w dniach smutku zaś razem dźwigali nasz krzyż. Niech Twoja wierność ku nam będzie dla nas umocnieniem, a zarazem nauką wzajemnej wierności naszej. Spraw, byśmy przez nierozerwalną więź, która jednoczy nasze serca, dawali świadectwo Twojej miłości, która nie zna granic. A po wspólnie przebytej drodze naszego życia, racz nas przyozdobić koroną życia wiecznego, którą przyobiecałeś tym, którzy są wierni aż do śmierci. Amen


Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym(ą), bym umiał(a) przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość wzmacniała się i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym(ą) do końca. Amen


Modlitwa narzeczonych

Dzięki Ci, Panie. Ty sprawiłeś, że spotkaliśmy się i ożywiałeś każdego dnia naszą miłość poprzez radość i próby. Poprowadź nas teraz do ślubu. Obdarz nasze umysły mądrością, siłą naszą wolę, zdrowiem nasze ciała, jasnością nasze serca, a przede wszystkim daj nam wiarę, abyśmy zawsze, w każdych okolicznościach ufali Tobie. Daj nam nadzieję, abyśmy pozostawali w radości i łaskę, abyśmy dziękowali Ci naszym życiem. Amen


Modlitwa matki pracującej w domu 

Panie, Ty znasz doskonale mój dzień, wypełniony tysiącami czynności, często monotonnych i niejednokrotnie ciężkich. Wiesz doskonale, że one nie są w najwyższej cenie; znikają każdego wieczoru prawie w nicość, bez uznania. Utwierdź mnie w przekonaniu, że one wcale nie są mniej cenne niż wielkie inicjatywy gospodarcze czy społeczne, zauważane i doceniane przez społeczeństwo. Spraw, bym zrozumiała, że Twoje widzenie jest całkowicie odmienne: Twoja Matka pracowała całe życie jako gospodyni domowa i Twój plan zbawienia opiera się na czynach pokornych i nieznanych. Pomóż mi, Panie, zrozumieć taką perspektywę, aby uniknąć znudzenia i bezsensu. Przekonaj mnie, że moje działanie bez chwały cieszy się również przywilejem wielkości i nieporównywalnej wartości. Czasami nie mam sił i zamykam się w sobie, uniemożliwiając objawienie się bogactwa życia, które na swój sposób stale ukazują młodzi. Jestem tak bardzo przygnieciona świadomością opuszczenia i starzenia się. W takich chwilach, Panie, potrzebuję Ciebie. Przywróć mi pewność, że nie tracę czasu; daj mojemu działaniu skuteczność i spontaniczność, aby mój dom stał się ostoją radości i podnoszenia na duchu. Odnów moją dyspozycyjność. Ty potrafisz przywracać każdemu swoje światło i słońce. Amen


Modlitwa rodziców za dziecko przygotowujące się do Sakramentu Małżeństwa

Matko Niepokalana, Twojej opiece polecamy nasze dziecko w ważnym czasie przygotowania do małżeństwa. Panno roztropna, módl się za naszego syna (naszą córkę) do swego Syna, aby okres ten roztropnie przeżył (ła) rozważając obowiązki, które w stanie małżeńskim weźmie na siebie. Strzeż nasze dziecko od niebezpieczeństwa; niech nie stroni od Boga, ale w sakramentach świętych niech znajdzie siłę do wytrwania w dobrym. Matko Niepokalana, Tobie powierzamy wszystkich młodych ludzi w przededniu małżeństwa, a dla siebie prosimy o rozwagę i czujność, aby nasza opieka i nasze rady były im pomocne. Amen


Modlitwa za chorego w rodzinie 

Panie Jezu, podczas Twego ziemskiego życia okazywałeś miłość cierpiącym, wzruszałeś się widokiem bólu i wiele razy przywracałeś zdrowie chorym, a radość i nadzieję ich rodzinom. Nasz kochany..... jest chory. Opiekujemy się nim i czynimy wszystko to, co tylko ludzie mogą uczynić, ale czujemy się bezsilni, bo życie jego nie jest w naszych rękach. Ofiarujemy Ci nasze i jego cierpienia dołączając je do Twojej Męki. Spraw, by ta choroba pomogła nam lepiej zrozumieć sens życia i ześlij na naszego kochanego........ dar zdrowia, byśmy mogli dziękować Ci i wielbić Ciebie. Niech będzie Twoja wola. Amen


Modlitwa o wyzwolenie z uzależnień

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę, ponieważ bez niej już nie wiedziałbym, jak żyć, jak wytrzymać pod krzyżem naszej rodziny. Razem z ojcem chorego chłopca z Ewangelii wołam: „Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu!” Nieraz zadaję sobie pytanie: jak długo musimy jeszcze wytrzymać pod tym krzyżem? Wtedy zapominam o tym, że nasz krzyż to przecież również Twój krzyż. Dlatego chcę już nie tylko patrzeć na nasze cierpienie, co raczej rozważać Krew Twoich ran przelaną dla zbawienia całego świata. Jezu, nasz Zbawicielu, tak bardzo pragniemy zdrowia i wyleczenia dla naszego… (naszej...) Chcemy wszystko uczynić, aby znaleźć pomoc u specjalistów. Chcemy z cierpliwością stworzyć warunki, które pozwolą nam na przyjęcie leczenia ciała i duszy. Chcemy z miłości wymagać tego, co potrzebne oraz unikać litości, która bardziej niszczy niż buduje. Niech moc Twojej Krwi wspiera nas w walce z własną słabo¬ścią i daje nam mądrość, abyśmy wiedzieli, kiedy mamy stawiać warunki, a kiedy darować i przebaczać. Daj nam szacunek wobec tych, którzy są chorzy, ochroń nas od wszelkich wyrazów osądzania i potępiania. Błagając o leczenie i nowe zdrowie dla naszego… (naszej...) pragniemy żyć w jedności i pokoju rodziny chrześcijańskiej. Jeżeli jednak krzyż naszej rodziny służy bardziej Twoim celom zbawienia, daj nam wiarę i wytrwałość do końca, aby nasza krew razem z Twoją przyczyniła się do ratowania wielu ludzi. Amen


Modlitwa dzieci za rodziców 

Ojcze niebieski, dziękuję Ci z całego serca, że obdarzyłeś mnie dobrymi rodzicami. Proszę Cię, zachowaj mi ich na długie lata. Pobłogosław wszystkim ich staraniom i troskom o mnie i wynagródź im obficie w tym i w przyszłym życiu wszystko dobre, co dla mnie uczynili. Dopomóż mi też, o najłaskawszy Boże, abym zawsze według Twego przykazania szanował i kochał ojca i matkę swoją. Pozwól mi postępować według ich rad i napomnień, aby mi się dobrze na świecie powodziło i abym mógł z nimi doczekać się wiecznej szczęśliwości. Amen


Poświęcenie się Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie. Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.
Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki. Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw.
Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00
W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00
Święta
7.30, 9.00, 18.00
Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00

Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z życia parafii:
Adres e-mail: